bìa tạp chí Thư Quán Bản Thảo

  • Số 1 phát hành đúng vào biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tòa soạn  là hầm nhà bị mù mịt khói tro và bụi xi măng vì chỉ cách Twin Tower NY khoảng 20 dặm theo đường chim bay. Báo dày 100 trang.
  • Số 84 mới phát hành tháng 4 năm 2019. Báo dày 278 trang.

[smartslider3 slider=7]