Tạp chí Văn phát hành sau ngưng bắn tháng 1-73, với chủ đề không bao giờ có thật: Văn chương trong thời bình

Kỳ này chúng tôi đưa lên tạp chí Văn phát hành sau ngưng bắn tháng 1-73, với chủ đề không bao giờ có thật: Văn chương trong thời bình. Cần ghi chú thêm, lúc này thơ ký tòa soạn là nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, và danh từ nguyệt san đổi thành “giai phẩm”, không ghi số. Đọc thấy ngày kiểm duyệt là tháng 3-1973.
Mặt khác, chúng tôi kèm theo hai tác phẩm do Thư Ấn Quán xuất bản liên quan đến tạp chí Văn.
Đó là:

Thư Quán Bản Thảo số 53 chủ đề Tạp chí Văn

[3d-flip-book mode=”thumbnail-lightbox” urlparam=”fb3d-page” id=”43128″ title=”false” lightbox=”dark”]
Truyện Trần Hoài Thư từ Văn

[3d-flip-book mode=”thumbnail-lightbox” urlparam=”fb3d-page” id=”43127″ title=”false” lightbox=”dark”]

Đọc Văn chủ đề Văn chương trong thời bình
[3d-flip-book mode=”fullscreen” urlparam=”fb3d-page” id=”43129″ title=”false”]

%d