Suy gẩm (1): Đông Tây và Chấn Đoài

Chúng tôi mở thêm mục Suy gẩm. Bài đầu tiên là “Đông Tây và Chấn Đoài” được trích trong tạp chí Mai số 3 tháng 2-1965:

Pages from Mai 3 thang 2-65

 

Người viết bài này là Hoàng Minh Tuynh. Ông vừa làm chủ nhiệm kiêm chủ biên tạp chí Mai.
Ông cũng là cây bút cột trụ của tạp chí Bách Khoa.

Sinh năm 1916. Sau tháng 4-75 ông về ẩn cư tại Bảo Lộc. Ông mất năm 1977. Dư luận đồn là ông bị đầu độc.
Chúng tôi đã thực hiện một số báo mang chủ đề tạp chí Mai và Hoàng Minh Tuynh (Thư Quán Bản Thảo số 69)

%d