Nói chuyện với trừ tịch (Cao Đông Khánh đọc thơ mình)

em hãy ngồi xuống đây
rừng mỗi lần một kiểu
mây mỗi phần mỗi nơi
cây mỗi tầng mỗi sắc….

      cdk-doctho