Dây buộc quần hồng

Người ta mang  kính  gọng vàng
Tôi đây mang kính cột bằng dây thun
chuanuygic3a2y-bue1bb99c-que1baa7n-he1bb93ng

Cám ơn dây buộc quần hồng
Từ đâu, không biết vào tròng đầu ta…
Người ta đeo mặt Di Đà
Tôi đây đeo cái ta bà chị em