Bạn là dân Bình Bình Thuận ?

Bạn không thể nào không tự hào về hai  di sản  và tập tục có tầm mức quốc gia, khó tìm thấy ở các địa phương khác.

Đó là Bia Đài và “tin ngưỡng và cổ tục tôn thờ thần linh biển cả tại Bình Thuận”. Đây là loạt bài do chùng tôi sưu tập từ những tạp chí khả tin là tạp chí Văn Hóa Tập San vào năm 1970, 1972, rất đầy đủ, mà hiện nay, trên NET chỉ phổ biến một phần ít.
Chúng tôi chụp lại từ Microfilm, đánh máy lại, và sẽ đăng trên tạp chi Thư Quán Bản Thảo số 76 vào đầu tháng 9.
Muốn có tạp chí này xin gởi tem ủng hộ tùy hỉ để giúp chúng tôi duy trì tạp chí.
Sẽ không phổ biến trên  NET.

%d bloggers like this: