Bỗng nhớ lại vầng trăng ở cửa Đại Ngãi trong đêm đào thoát..

Khi ra đầu  vàm  trăng mới mọc
Khi ra cửa biển trăng theo sau
Múc vội can nước trăng theo vào
Uống vội hớp nước nghe mằn mặn
Không biết  vì nước hay vì trăng ?