Viết thêm về hai câu thơ của Cao Bá Quát

Bạn,

Trước đây, tôi có post  một bài tản mạn về hai câu thơ của CBQ:

Nghĩ về hai câu thơ của Cao Bá Quát (click)

Nay tôi xin được cập nhật  và chia sẻ:

 

….
Ba hồi trống dục  đù cha kiếp
Một nhát gươm đưa  đéomẹ đời.

Có nhiều sách  lại viết:

Ba hồi trống dục mồ cha kiếp
Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.  (2)

Tôi nghĩ ” mồ cha kiếp”  và “bỏ mẹ đời”  không đối  nhau chỉnh: Mồ là danh từ, còn bỏ là động từ. Mồ cha là hai tiếng để chửi, còn bỏ mẹ thì không. Với một bậc sư phụ về chữ nghĩa như Cao Bá Quát thì không thể  có  2 câu (2)    như nhiều sách vở hay mấy ngài hàn lâm hằng viết.

Hay là có thể:

Ba hồi trống dục mồ    cha      kiếp
Một nhát gươm đưa   mả     mẹ      đời.

(chú ý chữ mả đối chữ mồ)

Có phải vậy không ?

%d bloggers like this: