Vĩnh biệt Nguyễn Bắc Sơn

 

 

Tin đánh đi từ trong nước: Nhà thơ  Nguyễn Bắc Sơn mất tại Phan Thiết lúc 08 giờ 50 phút ngày 04.8.2015.. Thay mặt TQBT chúng tôi xin được gởi  những lời chia buồn của anh em chúng tôi  đến thân nhân và gia đình người quá cố.

NBS ơi. Với chúng tôi, bạn luôn luôn nở nụ cười.

Đọc thi phẩm Chiến tranh VN và tôi của Nguyễn Bắc Sơn do Thư Ấn Quán sưu tầm và tái bản ở Hoa Kỳ

 

(THT)

Nguyễn Dương Quang  có về Phan Thiết dự tang nguyễn Bắc Sơn thắp dùm tôi và bạn bè nén nhang, Cho chúng tôi chia buồn cùng chị Hồng cùng các cháu nghe Quang

(PVN)

 

tubach nbs

 

bia nbs

THU QUAN BAN THAO 20 public_001 THU QUAN BAN THAO 20 public_002 THU QUAN BAN THAO 20 public_003 THU QUAN BAN THAO 20 public_004 THU QUAN BAN THAO 20 public_005 THU QUAN BAN THAO 20 public_006 THU QUAN BAN THAO 20 public_007 THU QUAN BAN THAO 20 public_008 THU QUAN BAN THAO 20 public_009 THU QUAN BAN THAO 20 public_010 THU QUAN BAN THAO 20 public_011 THU QUAN BAN THAO 20 public_012 THU QUAN BAN THAO 20 public_013 THU QUAN BAN THAO 20 public_014 THU QUAN BAN THAO 20 public_015 THU QUAN BAN THAO 20 public_016 THU QUAN BAN THAO 20 public_017 THU QUAN BAN THAO 20 public_018 THU QUAN BAN THAO 20 public_019 THU QUAN BAN THAO 20 public_020 THU QUAN BAN THAO 20 public_021 THU QUAN BAN THAO 20 public_022 THU QUAN BAN THAO 20 public_023 THU QUAN BAN THAO 20 public_024 THU QUAN BAN THAO 20 public_025 THU QUAN BAN THAO 20 public_026 THU QUAN BAN THAO 20 public_027 THU QUAN BAN THAO 20 public_028 THU QUAN BAN THAO 20 public_029 THU QUAN BAN THAO 20 public_030 THU QUAN BAN THAO 20 public_031 THU QUAN BAN THAO 20 public_032 THU QUAN BAN THAO 20 public_033 THU QUAN BAN THAO 20 public_034 THU QUAN BAN THAO 20 public_035 THU QUAN BAN THAO 20 public_036 THU QUAN BAN THAO 20 public_037 THU QUAN BAN THAO 20 public_038 THU QUAN BAN THAO 20 public_039 THU QUAN BAN THAO 20 public_040 THU QUAN BAN THAO 20 public_041 THU QUAN BAN THAO 20 public_042 THU QUAN BAN THAO 20 public_043 THU QUAN BAN THAO 20 public_044 THU QUAN BAN THAO 20 public_045 THU QUAN BAN THAO 20 public_046 THU QUAN BAN THAO 20 public_047 THU QUAN BAN THAO 20 public_048 THU QUAN BAN THAO 20 public_049 THU QUAN BAN THAO 20 public_050 THU QUAN BAN THAO 20 public_051 THU QUAN BAN THAO 20 public_052 THU QUAN BAN THAO 20 public_053 THU QUAN BAN THAO 20 public_054 THU QUAN BAN THAO 20 public_055 THU QUAN BAN THAO 20 public_056 THU QUAN BAN THAO 20 public_057 THU QUAN BAN THAO 20 public_058 THU QUAN BAN THAO 20 public_059 THU QUAN BAN THAO 20 public_060 THU QUAN BAN THAO 20 public_061 THU QUAN BAN THAO 20 public_062 THU QUAN BAN THAO 20 public_063 THU QUAN BAN THAO 20 public_064 THU QUAN BAN THAO 20 public_065 THU QUAN BAN THAO 20 public_066 THU QUAN BAN THAO 20 public_067 THU QUAN BAN THAO 20 public_068 THU QUAN BAN THAO 20 public_069 THU QUAN BAN THAO 20 public_070 THU QUAN BAN THAO 20 public_071 THU QUAN BAN THAO 20 public_072 THU QUAN BAN THAO 20 public_073 THU QUAN BAN THAO 20 public_074 THU QUAN BAN THAO 20 public_075 THU QUAN BAN THAO 20 public_076 THU QUAN BAN THAO 20 public_077 THU QUAN BAN THAO 20 public_078 THU QUAN BAN THAO 20 public_079 THU QUAN BAN THAO 20 public_080 THU QUAN BAN THAO 20 public_081 THU QUAN BAN THAO 20 public_082 THU QUAN BAN THAO 20 public_083 THU QUAN BAN THAO 20 public_084 THU QUAN BAN THAO 20 public_085 THU QUAN BAN THAO 20 public_086 THU QUAN BAN THAO 20 public_087 THU QUAN BAN THAO 20 public_088 THU QUAN BAN THAO 20 public_089 THU QUAN BAN THAO 20 public_090 THU QUAN BAN THAO 20 public_091 THU QUAN BAN THAO 20 public_092 THU QUAN BAN THAO 20 public_093 THU QUAN BAN THAO 20 public_094 THU QUAN BAN THAO 20 public_095 THU QUAN BAN THAO 20 public_096 THU QUAN BAN THAO 20 public_097 THU QUAN BAN THAO 20 public_098 THU QUAN BAN THAO 20 public_099 THU QUAN BAN THAO 20 public_100 THU QUAN BAN THAO 20 public_101 THU QUAN BAN THAO 20 public_102 THU QUAN BAN THAO 20 public_103 THU QUAN BAN THAO 20 public_104 THU QUAN BAN THAO 20 public_105 THU QUAN BAN THAO 20 public_106 THU QUAN BAN THAO 20 public_107 THU QUAN BAN THAO 20 public_108 THU QUAN BAN THAO 20 public_109 THU QUAN BAN THAO 20 public_110 THU QUAN BAN THAO 20 public_111 THU QUAN BAN THAO 20 public_112 THU QUAN BAN THAO 20 public_113 THU QUAN BAN THAO 20 public_114 THU QUAN BAN THAO 20 public_115 THU QUAN BAN THAO 20 public_116 THU QUAN BAN THAO 20 public_117 THU QUAN BAN THAO 20 public_118 THU QUAN BAN THAO 20 public_119 THU QUAN BAN THAO 20 public_120 THU QUAN BAN THAO 20 public_121 THU QUAN BAN THAO 20 public_122 THU QUAN BAN THAO 20 public_123 THU QUAN BAN THAO 20 public_124 THU QUAN BAN THAO 20 public_125 THU QUAN BAN THAO 20 public_126 THU QUAN BAN THAO 20 public_127 THU QUAN BAN THAO 20 public_128 THU QUAN BAN THAO 20 public_129 THU QUAN BAN THAO 20 public_130 THU QUAN BAN THAO 20 public_131 THU QUAN BAN THAO 20 public_132 THU QUAN BAN THAO 20 public_133 THU QUAN BAN THAO 20 public_134 THU QUAN BAN THAO 20 public_135 THU QUAN BAN THAO 20 public_136 THU QUAN BAN THAO 20 public_137 THU QUAN BAN THAO 20 public_138 THU QUAN BAN THAO 20 public_139 THU QUAN BAN THAO 20 public_140 THU QUAN BAN THAO 20 public_141 THU QUAN BAN THAO 20 public_142 THU QUAN BAN THAO 20 public_143 THU QUAN BAN THAO 20 public_144 THU QUAN BAN THAO 20 public_145 THU QUAN BAN THAO 20 public_146 THU QUAN BAN THAO 20 public_147 THU QUAN BAN THAO 20 public_148 THU QUAN BAN THAO 20 public_149 THU QUAN BAN THAO 20 public_150 THU QUAN BAN THAO 20 public_151 THU QUAN BAN THAO 20 public_152 THU QUAN BAN THAO 20 public_153 THU QUAN BAN THAO 20 public_154 THU QUAN BAN THAO 20 public_155 THU QUAN BAN THAO 20 public_156 THU QUAN BAN THAO 20 public_157 THU QUAN BAN THAO 20 public_158 THU QUAN BAN THAO 20 public_159 THU QUAN BAN THAO 20 public_160 THU QUAN BAN THAO 20 public_161 THU QUAN BAN THAO 20 public_162 THU QUAN BAN THAO 20 public_163 THU QUAN BAN THAO 20 public_164 THU QUAN BAN THAO 20 public_165 THU QUAN BAN THAO 20 public_166 THU QUAN BAN THAO 20 public_167 THU QUAN BAN THAO 20 public_168 THU QUAN BAN THAO 20 public_169 THU QUAN BAN THAO 20 public_170 THU QUAN BAN THAO 20 public_171 THU QUAN BAN THAO 20 public_172 THU QUAN BAN THAO 20 public_173 THU QUAN BAN THAO 20 public_174 THU QUAN BAN THAO 20 public_175 THU QUAN BAN THAO 20 public_176 THU QUAN BAN THAO 20 public_177 THU QUAN BAN THAO 20 public_178 THU QUAN BAN THAO 20 public_179 THU QUAN BAN THAO 20 public_180 THU QUAN BAN THAO 20 public_181 THU QUAN BAN THAO 20 public_182 THU QUAN BAN THAO 20 public_183 THU QUAN BAN THAO 20 public_184 THU QUAN BAN THAO 20 public_185 THU QUAN BAN THAO 20 public_186 THU QUAN BAN THAO 20 public_187 THU QUAN BAN THAO 20 public_188 THU QUAN BAN THAO 20 public_189 THU QUAN BAN THAO 20 public_190 THU QUAN BAN THAO 20 public_191 THU QUAN BAN THAO 20 public_192 THU QUAN BAN THAO 20 public_193 THU QUAN BAN THAO 20 public_194 THU QUAN BAN THAO 20 public_195 THU QUAN BAN THAO 20 public_196 THU QUAN BAN THAO 20 public_197 THU QUAN BAN THAO 20 public_198 THU QUAN BAN THAO 20 public_199 THU QUAN BAN THAO 20 public_200 THU QUAN BAN THAO 20 public_201 THU QUAN BAN THAO 20 public_204 THU QUAN BAN THAO 20 public_203 THU QUAN BAN THAO 20 public_202

%d bloggers like this: