Thách đố của trí tuệ : Tôi tìm được cách rồi !

Tôi đã tìm ra cách để đổi dạng từ  hình chụp  âm  bản   sang dương bản và ngược lại kể cả chữ !

Sau đây là cách thức:

1. Mở file muốn đổi
2. Chọn MS PAINT (một nhu liệu được install trong bất kỳ một windows nào)
3. Chọn Image (ở Menu bar)
4. Chọn Flip/Rotate
5. Chọn Flip horizontal

PTDC5487

 

PTDC5487 reverse

 

%d bloggers like this: