Bia 55 8.5x12Muốn thấy  hình lớn, xin click vào hình