Grand opening :Flipbook CHÍNH VĂN

 

Là một tạp chí chinh trị, văn chương. Hiện diện từ tháng 6-71 đến tháng 8-72
Chù nhiệnm: Nguyễn Mạnh Côn.
5 số đầu không có thư ký tòa soạn, NMC làm chủ bút. Đến số 6 mới có Nguyễn Đạt nhưng chỉ làm một số. Sau đó là Vũ Dzũng (6 số), 4 số cưối  cùng do Trần Phong Giao làm chủ bút, Nguyện Kiên Trung (tức Nguyễn Mạnh Côn) làm thư ký tòa soạn.

Báo được đánh số theo bộ

Bộ I. (1971) – nguyệt san

Số 1  tháng 6, 1971

Số 2, tháng 7, 1971

Số 3, tháng 8, 1971

số 4, tháng 9, 1971

số 5, tháng 10, 1971

số 6, tháng 11, 1971

Bộ II (1972) – bán nguyệt san

só 1, phát hành 16-1-1972

số 2&3, từ 30-1 đến 25-2-1972

Số 4, phát hành 5-3-72

số 5 phát hành 20-3-72

Số 6 phát hành 10-4-1972

Số 7, phát hành 15-5-1972

Bộ III (1972) – bán nguyệt san

Só 1 phát hành 12-7-72

Số 2 phát hành 30-7-72

Số 3 phát hành 16-8-72

Số 4 phát hành 31-8-72

%d bloggers like this: