Nửa đêm trở dậy in tùy bút Mai Thảo

Căn phòng  đêm nay cửa mở nửa đêm
Ngập bản đồng ca vang lên từ 2 chiếc máy
Mừng quá đêm nay có người khách quí
Đến viếng căn phòng cửa đóng kín quanh năm

%d