Một thời lính bụi

1.

Người ta  xuống phố xe quan
Tôi đây xuống phố xe lam đồng hành
Đồng hành nghỉ phép dưỡng binh
Đồng hành về phố Qui Nhơn, bạn bè
Có quán sớm có cà phê
Có cô hàng, ngực thập thò vải phin
Có ta  xó ró một mình
Ngồi xe lam chạy vòng vòng ngược xuôi
Gò Bồi lam chạy máy vui
Qui Nhơn lam chạy sao lời buồn tênh?

2.

Qui Nhơn đẹp nhất cuối tuần
Các nàng sư phạm ngập lòng xe lam
Anh tài ơi, đoái lòng thương
Làm ơn thắng mạnh, để nàng  chạm  tôi
Để nghe da thịt bay mùi
Ngất ngây ngây ngất  từ người vô tâm

3.

3.
Có gì ở xứ Qui Nhơn
Để mấy mươi năm phải thấy lòng bâng khuâng?
Với em gần mà không gần
Với bè bạn, xa mà  gần phải không?

%d