Phan Nhự Thức với thi phẩm Đốt tuổi (1969) Thư Ấn quán tái bản 2007

Phan Nhự Thức
1941 – 1996


Phan Nhự Thức thời sinh viên sĩ quan Thủ Đức (Ảnh tư liệu của Luân Hoán)

 

 

Phan Nhự Thức, tên thật là Nguyễn Văn Minh, là một nhà thơ quen thuộc trên văn đàn Miền Nam trước năm 1975. Anh là một trong những người chủ trương Tạp chí Trước Mặt xuất bản tại Quảng Ngãi qui tụ nhiều nhà văn nhà thơ đang họat động tại Quảng Ngãi lúc bấy giờ như Vương Thanh, Hà Nguyên Thạch, Luân Hóan, Đinh Hòang Sa, Nguyễn Nguyên Phương, W.S. Khắc Minh, Vũ Hồ, Lê Vinh Ninh …

Năm 1966, động viên khóa 23/SVSQ Thủ Đức.
Năm 1970 đắc cử Nghị Viên Hội Đồng Tỉnh Quảng Ngãi và có lần giữ chức vụ Chủ Tịch.

Sau khi miền Nam bị thất thủ vào tay cộng sản, anh bị tù tám năm tại các trại Hanh Tín (Quảng Ngãi) và Kim Sơn (Bình Định). Anh đã bị bạo bệnh (ung thư) và đã từ trần ngày 21-1-1996 tại Sài Gòn, hưởng dương 54 tuổi để lại vợ và một con trai 8 tuổi.

Ngoài bút hiệu Phan Nhự Thức, anh còn ký bút hiệu Mê Kung.

 

Đọc thêm: Thu quán Bản Thảo số 27 chủ đề nhà thơ Phan Nhự Thức

 

Thi phẩm Đốt tuổi  xuất bản năm 1969  được Thư Ấn quán tái bản 2007.

 

%d bloggers like this: