Một khuôn mặt lớn của nền văn chương tiền chiến: Lãng Nhân