Tạp chí Vấn Đề được tái chỉnh trang (redesigned)

Lời chũ blog:
Chúng tôi mới phác giác là Nhu liệu dùng để layout tạp chí Vấn Đề không còn tốt như trước nữa . Bìa báo nằm cứng không xê dịch. Nay chúngtôi dùng một nhu liệu khác, để thế vào. Muốn đọc cứ click vào “slide” bìa.

 VĐ 56   VĐ 54 & 55   VĐ 53   VĐ 52   VĐ 51   VĐ 50   VĐ 49   VĐ 48   47   VĐ 46   VĐ 45   VĐ 44   VĐ 42 & 43   VĐ 41   VĐ 40   VĐ 39   VĐ 38   VĐ 37   VĐ 36   VĐ 35   VĐ 34   VĐ 33   VĐ 32   VĐ 30 & 31   VĐ 29   VĐ 28   VĐ 27   VĐ 26   VĐ 25   VĐ 24   VĐ 23   VĐ 22   VĐ 21   VĐ 19 & 20   VĐ 18   VĐ 17   VĐ 16   VĐ 15   VĐ 14   VĐ 13   VĐ 12   VĐ 11   VĐ 10   VĐ 9   VĐ 8   VĐ 7   VĐ 6   VĐ 5   VĐ 4   VĐ 3   VĐ 2   VĐ 1   Slide 53