Tạp chí Vấn Đề được tái chỉnh trang (redesigned)

Lời chũ blog:
Chúng tôi mới phác giác là Nhu liệu dùng để layout tạp chí Vấn Đề không còn tốt như trước nữa . Bìa báo nằm cứng không xê dịch. Nay chúngtôi dùng một nhu liệu khác, để thế vào. Muốn đọc cứ click vào “slide” bìa.

Vì kẻ này, làm thơ trước khi làm nghề điện toán, nên xin được cảm khái bằng mấy hàng lục bát, trược khi đọc Flipbook.

Bây giờ ai cũng sợ ta
Sợ gần cái vạ hơn là cái hên
Làm sao họ biết ơn Trên
Phù hộ ta giúp làm xong Vấn Đề
Để cho thiên hạ đọc free…

 VĐ 56   VĐ 54 & 55   VĐ 53   VĐ 52   VĐ 51   VĐ 50   VĐ 49   VĐ 48   47   VĐ 46   VĐ 45   VĐ 44   VĐ 42 & 43   VĐ 41   VĐ 40   VĐ 39   VĐ 38   VĐ 37   VĐ 36   VĐ 35   VĐ 34   VĐ 33   VĐ 32   VĐ 30 & 31   VĐ 29   VĐ 28   VĐ 27   VĐ 26   VĐ 25   VĐ 24   VĐ 23   VĐ 22   VĐ 21   VĐ 19 & 20   VĐ 18   VĐ 17   VĐ 16   VĐ 15   VĐ 14   VĐ 13   VĐ 12   VĐ 11   VĐ 10   VĐ 9   VĐ 8   VĐ 7   VĐ 6   VĐ 5   VĐ 4   VĐ 3   VĐ 2   VĐ 1   Slide 53