Tạp chí Vấn Đề (redesigned)

 

GIƠI THIỆU SƠ LƯỢC

Vấn Đề là tạp chí ra hàng tháng chuyên về chính trị, kinh tế, tài chánh, xã hội, văn học, nghệ thuật.  Chủ nhiệm sáng lập: Vũ công Trực , Chủ biên: Vũ Khắc Khoan, Thư Ký Tòa Sọan: Thanh Tâm Tuyền. Đến  số 7,  họa sĩ Duy Thanh thay Thanh Tâm Tuyền, và đến số 11, Mai Thảo thay Duy Thanh.

Trên trang bìa, ta đọc: chủ trương Vũ Khắc Khoan và Mai Thảo

Số ra mắt phát hành vào tháng 4-1967.

Nhìn vào Mục lục Số 1, ta có thể nhận ra những tên tuổi rất quen thuộc từ thời Sáng Tạo và Giao Điểm.

Đến số 11, Mai Thảo làm thơ ký tòa sọan. Kể từ số nàyVấn Đề có vẽ trở lại một hậu Sáng Tạo, nghiêng nặng về lảnh vực văn hóa, ít thấy những bài chuyên môn như những số đầu.                                     Đặc biệt số báo 21 có đăng một truyện ngắn của Hoàng Ngọc Tuấn: Hình Như Là Tình Yêu mà  sau này tác giả dùng làm nhan đề cho một tập truyện  và đã   mang tên tuổi Hoàng Ngọc Tuấn sáng chói trên văn đàn.

Kể từ năm 1970, các tác giả trẻ hầu như chiếm thế thượng phong trên tạp chí Vấn Đề. Về thơ đăng nhiều nhất là Phạm Cao Hoàng, Mường Mán, Kiệt Tấn, Phạm Thiên Thư… Về văn đăng nhiều nhất là Du Tử Lê, Ngụy Ngữ, Mang Viên Long, Trần Hoài Thư, Trần thị NGH, Từ Kế Tường…vân…vân..

Suốt 56 số, chỉ có số 52 bị tịch thu vì một truyện của Ngụy Ngữ.

Số cuối cùng là số 56, phát hành tháng 3-1972 sau 5 năm hiện diện trên văn đàn miền Nam. Không thấy VĐ nêu lý do tại sao đình bản.

Riêng tạp chí Thư Quán Bản Thảo có thực hiện một số mang chủ đề tạp chí Vấn Đề với nhiều người viết

Đọc E book tqbt 63 chủ đề tạp chí Vấn Đề

Flipbook toản bộ tạp chí Vấn Đề (kể cả số 52  bị tịch thu)

Vấn đề só  1            Vấn đề số 2              Vấn đề số   3

Vấn đề só  4            Vấn đề số 5              Vấn đề số   6

Vấn đề só  7            Vấn đề số 8               Vấn đề só  9     

Vấn đề số   10          Vấn đề số  11            Vấn đề số   12

Vấn đề só  13           Vấn đề số  14            Vấn đề số  15

Vấn đề só  16            Vấn đề số 17             Vấn đề số 18

Vấn đề só  19&20     Vấn đề  số 21

Vấn đề số 22             Vấn đề số  23

Vấn đề só  24             Vấn đề số 25              Vấn đề số  26

Vấn đề só  28              Vấn đề số 29             Vấn đề số   30&31

Vấn đề só  32              Vấn đề số 33              Vấn đề số   34

Vấn đề só  35              Vấn đề số 36               Vấn đề số   37

Vấn đề só  38               Vấn đề số 39               Vấn đề số  40

Vấn đề só  41               Vấn đề số 42&43         Vấn đề số  44

Vấn đề só  45               Vấn đề số 46                Vấn đề số   47

Vấn đề só  48                Vấn đề số 49               Vấn đề số  50

Vấn đề só  51                Vấn đề số 52               Vấn đề số  53

Vấn đề số 54 &55          Vấn đề số 56 

 

%d bloggers like this: