Hai tài liệu giá trị trong việc hướng dẫn nguyên tắc Soạn thảo danh từ chuyên môn

Chúng tôi sưu tập được hai tài liệu do Bộ Quốc Gia Giáo Dục VNCH phổ biến nhằm hướng dẫn những nguyên tắc  trong việc soạn thảo danh từ chuyên môn.
Click để đọc tài liệu

1. Nội san Soạn thảo danh từ chuyên môn do Bộ Quốc gia Giáo dục VNCH xb 1969.

2. Lê văn Thới & Nguyễn văn Dương: Nguyên tắc soạn thảo danh từ chuyên khoa , Bô QGGD VNCH xb 1970