Thêm một đứa con nữa ra đời !

(Để tặng con tôi)

Vậy mà tất cả cũng xong
Để hôm nay thêm thằng con trình làng
Không confetti, không rượu nồng
Chỉ đống giấy  cắt  thay  lòng của ta
Mong con thông cảm lão già !