Thêm 5 flipbook Tân Văn “mỗi kỳ một tác phẩm một tác giả” được đưa lên (uploaded)

( Di sản văn chương miền Nam: Toàn bộ nguyệt san Tân Văn  được lưu trử tại thư viện đại học Cornell)

 

Tân Văn 26:
Tác phẩm: Mê chữ. Tác giả: Vũ Bằng

Tân Văn 43:
Tác phẩm: Bát cơm, tác giả: Vũ Bằng

Tân Văn 47:
Tác phẩm : Con dấu hóa. Tác giả: Vũ Bằng

Tân Văn 44:
Tác phẩm : Có một loài chim lạ, tác giả Y Uyên

Tân Văn 29:
Tác phẩm: Tuyển tập Sáng Tạo, nhiều tác giả

Cac số Tân Văn được upload từ trước  (Bộ cũ và mới)