sự khác nhau giữa nghề và không nghề

 

Tôi làm blog
chẳng phải  quảng cáo sách tôi in
haytàimọncủatôitrongnghềviếtlách
Bởi sách tôi đâu cần quảng cáo
Bởi viết văn làm thơ không phải là nghề
Nếu là nghề thì chắc chắn có một ngày bị phế bỏ hay về hưu
khi chẳng ai mướn viết feuilleton hay thế thời không còn  nơi để dụng võ
Còn tôi thì chẳng cần đồng xanh đồng đỏ
nên văn thơ cứ tuôn ra như thác lũ ào ào

 

%d bloggers like this: