Thơ của lão già sống một mình

Một chỗ nằm đặt lưng
Xung quanh là kệ sách
Trên đầu những trang thơ
Dưới chân không cần nhớ