Nhật ký thủ đức cuối năm 1966

Trường bộ binh Thủ Đức mỗi tháng đều phát hành một nguyệt san lấy tên là nguyệt san Bô Binh. Thư viện Cornell chỉ có một số độc nhất. Đó là số Xuân Đinh Mùi năm 1966. qui tụ những cây bút  Sinh viên sĩ quan của khóa 23 và 24 như Hồ Minh Dũng, Mê Kung (Phan Nhự Thức), Chu Tân, Nguyên Sa, Lưu Trung Khảo, Luân Hoán, Cao Thoại Châu, Phạm văn Binh, Trần quí Sách (Trần Hoài Thư). PHần trình bày kỹ thuật do họa sĩ Trịnh Cung (tức thiếu úy Nguyễ văn Liểu) chăm sóc.

Sau đây là nhật ký quân trường do SVSQ Trần Quí Sách khóa 24 phụ trách  , xin được chụp đăng lại:

nhatky-1
nhatky-2

nhatky-3

nhatky-4

nhatky-5