À ơi, bồ kết rụng rồi

(tặng K. và L. với vô vàn cám ơn về tấm lòng)
                                                                            THT

Hôm nay  lạnh. Buồn Tàn thu
Tay ôm tay xách tôi vào với em
Bước lên ba cấp bậc thềm
Buồn lên bảy cấp khắp miền scotch plains

Hôm nay lạnh, buồn tàn thu
Em nằm tôi hạ tôi hầu  à ơi
À ơi bồ kết rụng rồi
Sao không rụng trái khổ đời nghiệt oan

 

 

%d bloggers like this: