Dương Nghiễm Mậu: Thần Thoại Từ Hải

(Sưu tập từ Tạp chí Văn Hoc số 35 ngày 1-4-1965)

Tôi muốn hỏi Tướng quân : Tướng quân đâu muốn ép thân thuần phục, đâu Tướng quân có kính nể nàng Kiều, đâu Tướng quân có coi bọn trí thức bộ hạ ra gì, nhưng sao Tướng quân lại nghe lời bàn của bọn họ ?.

– Sao anh lại cho rằng tôi không kính nể nàng Kiều, không kính nể mà sao tôi lại có thể cưới nàng làm vợ. Anh nghĩ tại nàng là một con điếm hay sao ? Nếu quả vậy thì anh đã nhầm, anh đã cho rằng du côn còn khá thì với tôi, ngày nay trong giới đàn bà cũng chỉ có bọn làm điếm là khá. Du côn dám nhận là du côn, làm điếm dám nhận là làm điếm. còn ai hơn thế nữa. Cả thiên hạ này đang làm điếm mà không dám nhận là làm điếm. Như vậy ai được quyền khinh họ. Chính là nàng Kiều, chính là kẻ làm điếm có lương tâm với nghề làm điếm của mình cung phụng cho khách làng chơi. Ta chẳng sợ gì mà không nói với anh: Ta kính nể con điếm là vợ ta đó.

DNM-Vanhoc so 35-1DNM-Vanhoc so 35-2DNM-Vanhoc so 35-3jpgDNM-Vanhoc so 35-4DNM-Vanhoc so 35-5

%d