Sau khi đọc thơ Phạm Tiến Duật

Hết rồi Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây
Bởi chỉ thấy những vòng số không rất trắng
Cám ơn thằng thám báo ngụy năm xưa
Không kêu B52 thả bom trên đầu
để còn sống mà thấy những vòng số không chiến thắng

%d bloggers like this: