Trần Hoài Thư: Đại đội cũ trang sách cũ (Tập truyện)