TQBT số 85: Lữ Kiều Thân Trọng Minh & Houston ngày hội ngộ