TQBT 83: Số đặc biệt 10 khuôn mặt văn nghệ chết trận