Thời Tập tháng 4-1975: Văn chương trước tình thế mới