Tân Văn số 31: tập truyện Hang động mới của Phan Du