Jean P. Sartre – Les Mouches, Phùng Thăng : Những ruồi (dịch)