Nguyễn Phúc Sông Hương – Tháng tư lính không cần hớt tóc (thơ)