Nguyễn Dương Quang – đêm ôm đàn uống rượu một mình