Hoàng Thu Đông – Quang Dũng: Thi sĩ lãng mạng & cách mạng