Vũ Bằng – Nhà văn lắm chuyện (tập 2) số 5 tháng 11-1971

%d