Thơ Đinh Cường (Mai số 40)

Hai trang thơ Đinh Cường (Mai số 40 tháng 4-1964)