Thơ Cung Trầm Tưởng – Con Đuông thực hiên 1974, chỉ tặng