Thơ từ cõi nhiễu nhương

NHIỀU TÁC GIẢ THƠ TỪ CÕI NHIỄU NHƯƠNG TẬP I Ấn bản đặc biệt của Tạp Chí  Thư Quán Bản Thảo Tập họp những bài viết trên Thư Quán Bản Thảo về tác phẩm / tác giả miền Nam  Sách dày 456 trang, xuất bản tại Hoa Kỳ 2010