Một tạp chí quí hiếm: Nguyệt san trường Bô Binh Thủ Đức số xuân Đinh Mùi tháng 2-1967

Ngày phát hành: Tháng 2 năm 1967 – Xuân Đinh Mùi
Khóa 23 Thủ Đức (giai đoạn 2) và khóa  24 Thủ  Đức (giai đoạn 1)

Đây là một số báo tập trung đông đảo nhất những người viết quen thuộc  như Nguyên Sa (k. 24) , Luân Hoán (k. 24) , Cao Thoại Châu (k. 24), Hồ Minh Dũng (k.23) , Vu Đoài (k.23),  Phan Nhự Thức (k.23) , Trần quí Sách /trần hoài thư (k.24) ), Ý Yên (sĩ quan huấn luyện), Phạm văn Bình (k. 24), Vương TRùng Dương ( sinh viên sĩ quan đại học chiến tranh chính trị), Chu Tân (k.23)….