Lữ Kiều: Chàng nho sinh dưới gốc tùng (thử bút & xuôi dòng)