H. Cường – Nghệ thuật chinh phục phụ nữ – Số 2 tháng 8 năm 1971