Graham Green – Vũ Thư Thanh dịch – Người Mỹ trầm lậng (tâp I) – số 6 tháng 12-1971