Nước lên

NƯỚC LÊN                                                    tặng Cái Trọng Ty   Nước lên, trời thổ mật vàng Nửa lan mây núi nửa tràn bãi sông Nước lên kéo…