Hai bài sưu tầm hiếm quí

Hai  bài sưu tập hiếm quí:

1. Nguyễn Hữu Hoằng: NHỚ VỀ QUỐC HỌC
(trích từ đặc san Hoài Niệm Quốc Học do Hội Ái Hữu Cụu học sinh Quốc học xuất bản tháng 4-1970)

2. Cao Thế Dung: Tổng luận về văn học hiện đại
(trích từ tác phẩm Văn Học Hiện Đại: Thi ca và Thi nhân, Quần chúng xb năm 1969