** TẠP CHÍ VĂN HỌC MIỀN NAM

– CHÍNH VĂN

– GIAO ĐIỂM

– HIÊN ĐẠI

– KHỞI HÀNH

– MAI

– NGHỆ THUẬT

– NGUYỆT SAN NHÂN VĂN

– NGHIÊN CỨU VĂN HỌC

– SÁNG TẠO

-Giai Phẩm TÂN PHONG (toàn bộ 23 tập)

– TẬP SAN THI CA

– TẬP SAN VĂN CHƯƠNG

TÂN VĂN

– THỜI TÂP

– TIÊN PHONG

– TIẾNG NÓI

– TRÌNH BÀY

– TIN SÁCH

– TÌNH THƯƠNG

– VĂN NGHỆ

– VĂN HÓA NGUYỆT SAN & TẬP SAN

– VĂN HÓA Á CHÂU

– VĂN

– VĂN HỌC

– VĂN HỮU

– VẤN ĐỀ

– Ý THỨC