Xảo thuật đối hình, đối chữ

Trong bài thơ “Thăm người trời dưới độ đông” có hai câu chỉ về một con đường hai lane:
Xe lăn rất chậm. hai lane
Một thì thương nhớ, hai thì nhớ thương

Hai lane này xe chạy ngược chiều nhau.  Chú ý: chũ kép “Nhó thương” ở lane 1  cũng đối  thành “Thương nhó” ở lane 2.
Cái ẩn ý của tác giả là hình đối hình, chữ đối chữ,

Vui để quên mà !