Đêm giữ cầu Bà Gi (2)

Trăng soi sông – trăng tắm sông
Bao nhiêu cá đớp mồi trăng đêm rằm
Trên cầu, nhìn xuống rụng tim
Ta như  chú cá tưởng trăng là mồi
Cá ơi tha lỗi cho tôi
Đạn tôi làm vỡ  cái mồi trăng cho..

.

%d