Khói…

Tha lỗi cho tôi trong thời chiến tranh
Không biết ai thù ai người tin cậy
Ngay thằng nhỏ  cũng biết quăng lựu đạn
Thì con gái đàn bà cô hàng quán Bồng sơn

Bởi vậy,tôi cần phải cám ơn  sợi  khói bay vòng
Như ở chiến trường cám ơn khói màu khói trắng
Sợi khói bay vòng làm ảo huyền đôi mắt
TRái khói liệng xuống hầm
làm kẻ thù.
khỏi chết banh thây….

%d bloggers like this: