Giữ

Mỗi ngày tôi giữ thân tôi
Giữ thân khỏi ngả giữ người khỏi nghiêng
Giữ ngày  cho cả đêm đen
Giữ cay cho mắt khỏi mềm lệ rơi
Giữ miệng khỏi mếu khi cười
Giữ hình khỏi bóng giữ đời khỏi điên
Như tôi đang  níu giữ em
Khi mùa sắp phủ chăn mền tử sinh

 

%d bloggers like this: